Graduale Bohemicum

Úvod České publikace Graduály zahraniční, latinské, staroslověnské

Úvod

(Reklama pochází od poskytovatele webového prostoru. Autor stránek nemá vliv na její obsah.) ... skrýt reklamu

Nezpívej při mši... zpívej mši!

Liturgické hnutí v 1. polovině 20. století razilo mj. heslo "Nemodli se při mši, modli se mši." Heslo vyjadřuje úsilí zprostředkovat lidu pochopení liturgie, aby z jejího bohatství mohl skutečně žít.

Heslo tohoto webu by mohlo znít "Nezpívej při mši, zpívej mši." Ke slavení liturgie odnepaměti patří zpěv. Důležitou složkou církevního zpěvu je vedle mešního ordinaria mešní proprium: vlastní zpěvy daného dne, s texty, které se bezprostředně vztahují k probíhající oslavě. Tyto zpěvy najdeme předepsané v misálu (resp. v graduale: vstupní antifona, antifona k přijímání), v lekcionáři (responsoriální žalm, verš před evangeliem) a v offertoriale (zpěv k obětování).

Tyto zpěvy ovšem český katolík z větší části nezná. "Vstupní antifonu" nebo "antifonu k přijímání" slyší obvykle jen při "recitované mši" bez zpěvu, jaká bývá v některých farnostech ve všední dny. Při některých latinských mších lze mešní proprium slyšet zpívané z oficiálních římských chorálních knih. (Např. při středeční večerní v Praze u dominikánů.) V běžných farnostech se po většinu roku nebo po celý rok namísto zpěvů propria zpívají písně z kancionálu.

Liturgické předpisy počítají s tím, že zpěvy propria jsou vlastními mešními zpěvy, které mohou být příležitostně nahrazeny jinými vhodnými. [Byl jsem upozorněn, že jsem tady nepřesný a liturgické předpisy si musím lépe nastudovat. To se také chystám v dohledné době udělat a text přepracuji.] Fakticky je ale v našich diecézích toto nahrazení normou - prostě proto, že latinským zpěvům z graduale by málokdo rozuměl (nehledě na to, že v řadě farností není nikdo, kdo by je dovedl důstojně zpívat) a české neexistují jako jednotný a hudebně i textově kvalitní celek. (Jsou tu i ovšem i další důvody - zpěv proprií téměř nezbytně vyžaduje dobře cvičený chrámový sbor nebo velmi schopného kantora, protože zpěvy jsou pro každou neděli v roce jiné - takovou rozmanitost nelze lidovým zpěvem dobře obsáhnout.)

"Nezpívej při mši, zpívej mši." To je tvrdé slovo. Dovedeno do důsledků totiž může znamenat "vzdej se všech nebo většiny svých oblíbených kancionálovek" - zpívá-li se celé mešní proprium, zbyde místo na "písničku" možná při přijímání (pokud trvá dlouho) a na konci mše. Domnívám se ale, že tato "oběť" je zcela namístě. Texty zpěvů propria totiž, narozdíl od kancionálových písniček, pocházejí z Písma svatého a jsou vybrány tak, že se dotýkají tématu dne. Pomáhají tedy bezprostředněji vstoupit do liturgie, "naladit se na její notu" - tak, jak to žádná obecně postní, velikonoční, vánoční nebo "obecně obecná" kancionálovka nedovede.

Poslání webu

Tento web si klade za cíl všemožně podpořit zpěv mešního propria v českých kostelích:

  1. shromáždit informace o publikacích obsahujících dílčí zhudebnění zpěvů mešního propria
  2. ponoukat současné české profesionální i amatérské hudební skladatele ke zhudebňování textů mešního propria

Název webu

Název "Graduale Bohemicum" dává jméno "snu", který jsem měl před sebou, když jsem o založení tohoto webu začal (podnícen kamarádem Štěpánem a jednou iniciativou chrámových hudebníků z USA) přemýšlet: bylo by dobré mít jednou v ruce jednotný český graduál (tj. knihu s kompletními mešními proprii). Kdybych tomu graduálu měl dát jméno, pojmenoval bych ho právě "Graduale Bohemicum".

Knihy od různých autorů, jež vyjmenovává příslušná stránka, lze nahlížet jako jakési roztříštěné Graduale Bohemicum v zárodečném stavu. Domnívám se ale, že sebrat dosud zhudebněné mešní formuláře nestačí. Že je svrchovaně žádoucí, aby někdo (ať jednotlivec nebo tým autorů) zpracoval úplně nový český graduál jako kvalitativně vyvážené a výrazově koherentní dílo.

Kontakt

Informace o dalších zaznamenáníhodných knihách, kritiku, příspěvky do diskuse, resp. do kolektivního snění (nebo nesnění) o českém graduálu směřujte na e-mail jkb.pavlik@gmail.com (Jakub Pavlík). Asi bych o sobě neměl zatajit, že jsem student teologie a nejsem chrámový hudebník. (Tzn. mám v některých věcech hodně jasných představ o tom, "jak věci mají být", a málo ponětí o skutečných možnostech vesnického kantora, malého chrámového sboru, apod.) Můj zájem o liturgii a liturgickou hudbu dal kromě tohoto vznik ještě webu In adiutorium, věnovanému hudební stránce liturgie hodin.

Za cenné reálné i virtuální rozhovory, které mi pomohly výše prezentované myšlenky formulovat, děkuji Štěpánu Smolenovi a Jiřímu Kubovi. (Zodpovědnost za všechno, co jsem tu napsal, a zejména za to, co by snad mohlo být závadné, ovšem pochopitelně nesu sám.)

Portál duchovní hudby